top of page

KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo!


na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) przekazujemy Państwu
informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez naszą firmę.
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Sówka Meble Marcin Sówka
ul. Towarowa 20, 42-600 Tarnowskie Góry, telefon: 605379234/503111601 e-mail: meblesowka@gmail.com.
Państwa dane przetwarzamy w celu:

  • kontaktu z Państwem w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

np. w sprawach: dokonania pomiaru, wyceny, umówienia spotkania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na przykład w celu wystawienia faktury

i prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, na przykład w celu dochodzenia lub

obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa firmy, kontroli wewnętrznej, monitorowania jakości usług
lub w celach archiwalnych, statystycznych lub marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej

z Administratorem umowy, to jest na przykład podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub
informatyczne;

  • podwykonawcy, współpracownicy i podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. firmy

transportowe – w zakresie w jakim jest to to niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań wobec Państwa;

  • urzędy skarbowe, organy administracji, instytucje państwowe i samorządowe, podmioty świadczące na

rzecz Administratora usługi prawne oraz inne podmioty publiczne i prywatne – w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do prawidłowego wykonania zobowiązań wobec Państwa lub wykonania innych obowiązków ciążących na
Administratorze.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne,
w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa
nakazują Administratorowi przechowywać dane lub też okresu, w którym Administrator może ponieść konsekwencje
prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań
wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana po tym terminie, dla celów archiwalnych,
analitycznych lub statystycznych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zakres powyższych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności
art. 15 i następne RODO. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt osobisty, e-mail pod adresem
meblesowka@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres siedziby firmy. Administrator
rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Przysługuje
Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Państwem, zawarcia umowy
z Administratorem i jej wykonania lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem Umowy.
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej,
technicznej i organizacyjnej danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawniony ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Marcin Sówka

bottom of page